Special Chance Exam form submission Notice for Diploma/PCL Level

Jan 9, 2022Introduction0 comments

Diploma/PCL Level Special Chance Exam form submission Notice-2078-09-18 (३ पेजको आवेदन फाराम सम्वन्धित परिषद् प्रदेश कार्यालयबाट उपलव्ध हुने हुंदा शिक्षण संस्थाहरूले सम्पर्क गरी बुझिलिइ परीक्षार्थीहरूलाइ बितरण गर्नुहुन अनुरोध छ)

Link: http://202.166.206.52:4443/itms/notice_details/content/diploma-pcl-level-special-chance-exam-form-submission-notice

Entrance Form Open!!

M.Sc. in C.M.